Tuesday 10 November 2020

How to search Diksha Various Courses in Telugu English Medium Modules

How to search Diksha Various Courses in Telugu English Medium Modules

How to search Diksha Various Courses in Telugu English Medium Modules use in 6 digits code/ దీక్షలో కోర్స్ వెతకడం మరింత సులభం దీక్ష search బాక్స్ లో క్రింద ఇవ్వబడిన 6 అంకెల కోడ్ ను టైపు చేసి సెర్స్ చేయండి


How to search Diksha Various Courses in Telugu English Medium Modules


దీక్షలో కోర్స్ వెతకడం మరింత సులభం దీక్ష search బాక్స్ లో క్రింద ఇవ్వబడిన 6 అంకెల కోడ్ ను టైపు చేసి తెలుగు ఇంగ్లీషు  కు సంబంధించిన modules సెర్స్ చేయండి
English Medium Modules


Module 1 - K5M4X6

Module 2 - F2W6R6

Module 3 - W7G5L2

Module 4 - L1D7F1

Module 5 - Z8V1H4

Module 6 - B8C3Q6

Module 7 - B8X1K1

Module 8 - R4F7E8

Module 9 - C2X7G3


తెలుగుమాడ్యూలు


మాడ్యూలు 1 - S3Y2A2

మాడ్యూలు 2 - F7C7K6

మాడ్యూలు 3 - A4L9E6

మాడ్యూలు 4 - F2A4X5

మాడ్యూలు 5 - W6U3S1

మాడ్యూలు 6 - C2C9L8

మాడ్యూలు 7 - H5N5M3

మాడ్యూలు 8 - M8E3T3

మాడ్యూలు 9 - J8G8H6

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.